Informatika tanfolyamok 


Feliratkozás hírlevelünkreLeiratkozáshoz kattintson ide
Adatvédelmi elveink

A jelen dokumentumban leírt adatvédelmi gyakorlat a www.szoftversuli.hu (létrehozó: Trans-Europe Kft. cg: 01-09-162155 - továbbiakban a webhely üzemeltetője) webhelyet adataik megadása nélkül alkalomszerűen meglátogató, valamint az oda visszatérni kívánó – és ezért azonosító adataikat megadó – internet felhasználókra egyaránt vonatkozik.

A webhelyet alkalomszerűen és/vagy nem vásárlási szándékkal meglátogatók esetén:

1. A webhely üzemeltetője a webhelyet alkalomszerűen meglátogatókról azok egyedi azonosítására alkalmas adatot nem gyűjt.  Az egyedi azonosításra alkalmatlan adatokat kizárólag statisztikai célból gyűjti és azokat csak összesített formában hozza nyilvánosságra.

2. A webhely üzemeltetője a webhelyet alkalomszerűen meglátogatók számítógépére —a webhelyre történő visszatérés megkönnyítése érdekében – kis kódrészleteket (cookie-kat) helyez el. E kóddarabok – amelyek csak a webhelyet meglátogató személy számítógépén működő böngészőprogramban történő engedély esetén kerülnek fel a látogató számítógépére 30 nap múlva automatikusan érvényüket vesztik.

A webhelyet rendszeresen és/vagy vásárlási szándékkal meglátogatók esetén:

1. A webhely üzemeltetője egyes információkhoz való hozzáférést illetve a webhelyen történő jelentkezés lehetőségét, a jelentkezés lebonyolíthatósága, valamint a webhelyen megtett jognyilatkozatok későbbi visszakereshetősége és bizonyíthatósága érdekében, kizárólag az adataikat előzetesen megadók (regisztrált felhasználók) számára teszi lehetővé.

2. A webhely üzemeltetője minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrált felhasználók adatainak védelméről, gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

3. A webhely üzemeltetője a regisztrált felhasználók adatait harmadik félnek semmilyen körülmények között nem adja át, és az adatokat kizárólag a regisztráció céljának -- információközlés és/vagy a jelentkezéssel kapcsolatos kommunikáció - érdekében használja fel.

4. A webhely üzemeltetője a regisztrált felhasználók adatait kérésre az aktuális adatbázisból késedelem nélkül törli. A törlésre került adatokat a webhely üzemeltetője a korábban történt vásárlásokkal kapcsolatos esetleges ügyintézési igény miatt 12 hónapra archiválja, majd ezt követően az archívumból is törli.

5.       Az adatkezelés során az alábbi hatályos jogszabályok előírásai szerint járunk el:

  • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv.
  • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1992. évi LXVI. tv.
  • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1995. évi CXIX. tv.
  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 201. évi CVIII. tv.

6.       Az adatkezeléssel összefüggő legfontosabb fogalmak:

Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Honlap utolsó frissítése: 2018.07.06.